Taller 1

Hizkeraren aldaketa pastoralgintzan
Nuevos lenguajes en la acción pastoral

Dinamiza: Vicente Vide

Ardao barria zahagi barrietan (Mk 2,22)

Ebanjelizazioari dagokion edozein arlotan (katekesi, liturgia edo karitatezko ekintzetan), eskabide bera jaso daiteke: hizkera eta estiloa aldatu beharra dago, gaur egungo gizon-emakumeak kristau mezua ulertu ahal izan dagien.

Ebanjelioa beti barri izan daiten, testigantza ulergarriak eta baliabide gaurkotuak behar dira, ohiturak, erak, ordutegiak, hizkera eta eliz egitura osoa, bere buruaren babeserako baino gehiago, gaurko munduaren ebanjelizatzerako bide egoki bihurtu daitezan (Evangelii gaudium 27). Gai hau aztertzean, gaurko eta hemengo kulturan ebanjelizatzeko hizkera egokia aurkeztu nahi da.

A vino nuevo, odres nuevos (Mc 2,22)

Existe una demanda generalizada que afecta al conjunto de la acción evangelizadora y se percibe en sus dimensiones básicas (anuncio, celebración, acción socio-caritativa): es preciso modificar estilos y lenguajes, de modo que resulten más significativos y adecuados para los hombres y mujeres de hoy.

La permanente novedad del Evangelio demanda testimonios y cauces plurales, renovados y comprensibles en la actualidad, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación (Evangelii gaudium 27). Al abordar esta temática, se trata de experimentar lenguajes asequibles para una evangelización inculturada hoy y aquí.